Algemene Voorwaarden

 1. DEFINITIES

1.1
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Kevin Knops – Graphic Designer©:
Tel: 06-14032927
E-mail: hallo@kevinknops.nl
KVK nr: 66652162
IBAN: NL65 RABO 0313 7487 80

– Opdrachtgever: de wederpartij van Kevin Knops – Graphic Designer©.
– Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Kevin Knops – Graphic Designer©.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1
Door ondertekening van een overeenkomst met Kevin Knops – Graphic Designer© verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Kevin Knops – Graphic Designer© gesloten overeenkomsten en verrichten diensten.

2.3
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4
Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig is, zullen de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast en bijgevolg geldig en afdwingbaar blijven. Elke dergelijke bepaling zal in de mate van wat wettelijk mogelijk is worden geïnterpreteerd op die wijze die het dichtst benadert wat de partijen hierin nastreefden.

 1. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1
Alle offertes en prijsopgaven door Kevin Knops – Graphic Designer© zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende veertien dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2
Kevin Knops – Graphic Designer© is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien dagen wordt bevestigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3
Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst gesloten tussen Kevin Knops – Graphic Designer© en de opdrachtgever zijn eerst geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk door zowel Kevin Knops – Graphic Designer© als door de opdrachtgever zijn aanvaard.

3.4
Een samengestelde prijsopgave verplicht Kevin Knops – Graphic Designer© niet tot het verrichten van gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 1. PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALING

4.1
Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Kevin Knops – Graphic Designer©.

4.2
Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. De opdrachtgever verklaart zich er mee akkoord dat de facturen per e-mail worden verzonden.

4.3
Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Kevin Knops – Graphic Designer© naar evenredigheid zal worden gehonoreerd.

4.4
Alle kosten betrekking hebbend op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.5
Indien betaling niet binnen een bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling van rechtsweg in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

4.6
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.7
Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en kosten te vervolgens ter voldoening van langst openstaande factuur(en).

4.8
Wanneer betaling niet binnen een bepaalde termijn heeft plaatsgevonden is Kevin Knops – Graphic Designer© gerechtigd de website en daarmee verband houdende diensten, zoals e-mail, offline te halen en te houden totdat volledige betaling is ontvangen.

 1. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1
Kevin Knops – Graphic Designer© zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kevin Knops – Graphic Designer© het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

5.2
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens welke Kevin Knops – Graphic Designer© noodzakelijk acht, worden verstrekt.

5.3
Kevin Knops – Graphic Designer© is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Kevin Knops – Graphic Designer© is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Kevin Knops – Graphic Designer© kenbaar behoorde te zijn.

5.4
Ingeval van webdesign zal Kevin Knops – Graphic Designer© de website opleveren binnen de overeengekomen termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders is overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich op tijd alle benodigde data aan te leveren. Indien de opdrachtgever dit nalaat zal, is de opdrachtgever na het verstrijken van de oplevertermijn de totale kosten verschuldigd. De opdrachtgever behoudt alsdan evenwel één jaar recht op een website, waarna ook dit recht vervalt.

5.5
Deze WordPress website is geen vervanging voor een eventueel reeds bestaande website. De optimalisatie betreft de tekstuele inhoud, titelomschrijvingen, korte schone coderingen en het monitoren en waarborgen van de Google positie. De grafische vormgeving zal worden aangepast aan de sector van de opdrachtgever. De opdrachtgever is er zich van bewust en aanvaardt dat Kevin Knops – Graphic Designer© de positie in de zoekmachines niet ten allen tijden kan garanderen.

 1. DUUR EN BEËINDIGING

6.1
De overeenkomst is een duurovereenkomst van bepaalde tijd en is gesloten voor een minimale duur van vierentwintig maanden. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Na het verstrijken van de minimale looptijd van vierentwintig maanden worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met de duur van twaalf maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6.2
In alle gevallen van contractbreuk door de opdrachtgever, anders dan op grond van een toerekenbaar tekortschieten van Kevin Knops – Graphic Designer© in de nakoming van haar verbintenis, is deze gehouden om aan Kevin Knops – Graphic Designer© de daaruit voor Kevin Knops – Graphic Designer© voortvloeiende schade te vergoeden. Door deze wordt forfaitair vastgelegd op een som die gelijk is aan 80% van de nog niet vervallen maandelijkse bijdragen voor de nog lopende periode. Onverminderd het recht om volledige nakoming van de overeenkomst te verlangen. Ook is Kevin Knops – Graphic Designer© alsdan gerechtigd de overeenkomst per direct (buitengerechtelijk) te ontbinden.

6.3
In geval van (voorlopige) surseance van betaling, aanbieding van een minnelijk of gerechtelijk akkoord, (aanvraag van) faillissement, verkoop, stillegging en/of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, of die laatste Nederland verlaat, zullen alle overeenkomsten met Kevin Knops – Graphic Designer© van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Kevin Knops – Graphic Designer© de opdrachtgever binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen, in welk geval Kevin Knops – Graphic Designer© zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

– de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot dat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
– haar eventuele verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever op te schorten, volledig of ten dele;
onverminderd de overige rechten van Kevin Knops – Graphic Designer© en zonder dat Kevin Knops – Graphic Designer© tot enige vergoeding van schade of kosten is gehouden.

6.4
In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikel 6.2 en 6.3 zijn alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten, zowel de op dat moment als in de toekomst opeisbare, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

7.1
Kevin Knops – Graphic Designer© is in geen geval betrokken bij eventuele relaties tussen de opdrachtgever en de andere tussenkomende partijen of gebruikers. Kevin Knops – Graphic Designer© komt ook niet tussen bij de relaties van de opdrachtgever en zijn website host. Indien om een of andere reden de opdrachtgever niet meer over zijn website beschikt of indien Kevin Knops – Graphic Designer© eventueel niet de nodige toegangen ontvangt voor de website van de opdrachtgever, dan zal dat de opdrachtgever niet vrijstellen van de goede uitvoering van de onderhavige overeenkomst en van de maandelijks te betalen bijdragen.

7.2
Als blijkt dat de opdrachtgever in het kader van de onderhavige overeenkomst een betalingsachterstand heeft kan deze laatste Kevin Knops – Graphic Designer© niet verantwoordelijk stellen voor haar verplichtingen die daaruit voortvloeien. Kevin Knops – Graphic Designer© kan zonder kennisgeving gebruik maken van haar opschortingsrecht, waarbij dat de opdrachtgever niet vrijstelt van de goede uitvoering van de onderhavige overeenkomst en van de maandelijks te betalen bijdragen.

7.3
Kevin Knops – Graphic Designer© is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden indirecte schade zoals omzetverlies, inkomstenverlies, winstverlies, commissieverlies, enz.

7.4
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever, Kevin Knops – Graphic Designer© derhalve schriftelijk en aangetekend in gebreke te stellen. Er dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt voor iedere andere tekortkoming aan de zijde van Kevin Knops – Graphic Designer©.

7.5
De aansprakelijkheid van Kevin Knops – Graphic Designer© zal te allen tijde beperkt blijven tot 25% van het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.

7.6
Kevin Knops – Graphic Designer© is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop Kevin Knops – Graphic Designer© geen invloed kan uitoefenen.

 

 

7.7

Wanneer de opdrachtgever geen onderhoudscontract met Kevin Knops – Graphic Designer© is aangegaan zijn alle toekomstige problemen na de oplevering van het product uw eigen risico. Knops – Graphic Designer© is hiervoor niet aanspreekbaar.

 1. OVERMACHT

8.1
In geval van overmacht is Kevin Knops – Graphic Designer© gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht is.

8.2
Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Kevin Knops – Graphic Designer© kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat nakoming in redelijkheid niet van Kevin Knops – Graphic Designer© kan worden gevergd.

 1. OVERDRACHT EN INPANDGEVING VAN DE OVEREENKOMST

9.1
Kevin Knops – Graphic Designer© is uitdrukkelijk gemachtigd de onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of in pand te geven, met dien verstande dat deze overdracht of inpandgeving de vorm en de voorwaarden van de overeenkomst in geen enkel opzicht wijzigt. Een gewone brief of vermelding op de maandelijkse facturen kan gelden als kennisgeving aan de opdrachtgever van een overdracht van schuldvorderingen in hoofdsom en toebehoren (interesten, schadebedingen, enz.). De betaling van deze facturen zal bovendien worden beschouwd als erkenning door de opdrachtgever van de gesloten overdracht. Een dergelijke overdracht houdt voor de opdrachtgever, de verplichting om aan de nieuwe schuldeiser te betalen, maar brengt geen enkele wijzing van de andere verplichtingen van de opdrachtgever of van Kevin Knops – Graphic Designer© mee. De opdrachtgever verbindt zich ertoe zo nodig alle documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en alle wijzigingen in de betalingsopdrachten die hem zouden worden gevraagd bij een dergelijke overdracht of inpandgeving, aan te brengen.

 1. WOONPLAATS

10.1
Voor de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, doet elk van beide partijen keuze van woonplaats op het adres van haar maatschappelijke zetel of van haar vestiging zoals opgegeven in de overeenkomst.

10.2
Geen enkele adreswijziging van de opdrachtgever zal in aanmerking worden genomen indien deze wijziging niet bij aangetekende brief bekend is gemaakt, tenzij in onderlinge overeenstemming anders bepaald.

 1. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

11.1
Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend is of moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden als vertrouwelijk of geheim te behandelen.

11.2
De persoonsgegevens worden door Kevin Knops – Graphic Designer© slechts gebruikt voor de aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting, het contact zoeken met de opdrachtgever voor bijvoorbeeld vragen alsook voor de administratie van Kevin Knops – Graphic Designer©.

 1. DERDEN

12.1
Kevin Knops – Graphic Designer© is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijswijzigingen worden door Kevin Knops – Graphic Designer© zonder kennisgeving aan de opdrachtgever doorbelast.

12.2
Kevin Knops – Graphic Designer© is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1
De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en ander verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.

13.2
Alle door Kevin Knops – Graphic Designer© in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van Kevin Knops – Graphic Designer© totdat de opdrachtgever alle verplichtingen en betalingen uit de overeenkomst aan Kevin Knops – Graphic Designer© is nagekomen.

13.3
De opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen.

13.4
Alle door Kevin Knops – Graphic Designer© ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Kevin Knops – Graphic Designer© voor promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

13.5
Door Kevin Knops – Graphic Designer© of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Kevin Knops – Graphic Designer©.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

14.1
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

14.2
De werking van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3
Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Kevin Knops – Graphic Designer© om het geschil aanhangig te maken bij de rechter van de rechtbank die zonder opname van onderhavig artikel bevoegd zou zijn.

 

FollowDribb.Fb.Ins.Lin.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!